مشکلات موجود در کاشت دندان یا ایمپلنت

مشکلات کاشت دندان - ایمپلنت

کاشت دندان (ایمپلنت) یک روش دائمی و جذاب برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته می باشد.برخلاف روش های دیگر، کاشت دندان (ایمپلنت) معمولاً مادام العمر می باشد و طبیعی به نظر می رسد وحس می شود. معمولاً کاشت دندان (ایمپلنت) یک فرایند بدون دردسر می باشد، ولی به خاطر اینکهاین روش وابسته به جراحی می باشد ممکن است که شما با برخی از مشکلات مواجه شوید. اگر شما به کاشت دندان (ایمپلنت) فکر می کنید، شما باید با این فرایند و برخی از مشکلات رایج آشنا شوید.

سایر مشکلات کاشت دندان یا ایمپلنت

کاشت دندان (ایمپلنت) نیازمند یک روش وابسته به جراحی می باشد، که به این معنی است که ممکن استمشکلات و عوارضی وجود داشته باشد. مطابق با مرکز علوم پزشکی میو کلینیک، رایج ترین مشکلاتکه شامل عفونت در نواحی ایمپلنت و آسیب رساندن به اعصاب می باشد که می تواند منجر بهکرخ شدگی، درد و سوزش مداوم در چانه، لب ها، یا لثه شود. همچنین این جراحی می تواند به طور بالقوهبه نواحی پیرامون ایمپلنت آسیب برساند، از قبیل دندان های مجاور یا رگ های خونی. اگر شما کاشتدندان (ایمپلنت) را در فک بالایی یتان انجام دهید، شما ممکن است که دچار مشکلات سینوس شوید کهاگر ایمپلنت از حفره ی سینوس بیرون آمده باشد، می تواند اتفاق بیافتد. اگر شما مشکلات قلبی یا شرایطپزشکی خاص دیگر را دارید، شما قبل از آنکه کاشت دندان (ایمپلنت تان) را انجام دهید باید ازآنتی بیوتیک ها استفاده کنید تا از بروز عوارض هایی، از قبیل عفونت جلوگیری کنید.

12 Jun 2016